Nội dung chính:
Những vấn đề chung về TCC và quản lý NSNN
Quản lý thu ngân sách nhà nước
Quản lý chi ngân sách nhà nước
Quản lý cân đối ngân sách nhà nước
Quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN
Kiểm toán tài chính công


Link:http://www.mediafire.com/?enu6y86gdfe9ckx
Mã tài liệu: HF496

>>>>>>>>xem Giá tài liệu + Hướng dẫn lấy Password để download tài liệu<<<<<<<<<

Nếu gặp sự cố khi download, xin vui lòng liên hệ nghiepbtcoltech@gmail.com hoặc nick yahoo: refresh525
Tra cuu password download tai day: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Find password here: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Tra cuu password download tai day: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Find password here: http://downloadtailieu.net/danhsach.php