LỜI GIỚI THIỆU
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn tạo tiền đề để giải quyết hàng loạt các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại.
Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định phải "đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" Trong những năm gần đây nhờ có "đổi mới" nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tuy vậy nông nghiệp hiện nay vẫn đang đứng trước những thách thức to lớn, có nhiều vấn đề về sản xuất và đời sống của nông dân đang nổi lên gay gắt. Do vậy đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương này của Đảng và Nhà nước là nhu cầu rất cấp thiết.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một quá trình lâu dài, cần được tiến hành theo cách tuần tự, không nóng vội, không thể tuỳ tiện. Quá trình này được thực hiện không nhằm mục đích tự thân, mà phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội của nông thôn cũng như của cả nước. Vì vậy nếu ta không nhìn nhận và phân tích một cách sâu sắc quá trình chuyển đổi và phát triển của nền nông nghiệp hiện nay thì sẽ khó có thể tìm ra những giải pháp vi mô cũng như vĩ mô đúng và phát huy được hiệu quả trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền nông nghiệp của đất nước.
Xuất phát từ thực tế cấp bách đó, với vốn kiến thức đã được truyền thụ, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy, cô giáo. Tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp" đề tài nghiên cứu nội dung sau:
Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp.
II. Thực trạng của quá trình CNH - HĐH nông nghiệp Việt Nam hiện nay.
III. Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình CNH - HĐH.
Với kiến thức đã được học tập và thời gian tiếp xúc với thực tế ít, nên tôi nhận thấy việc nghiên cứu đề tài này sẽ không tránh khỏi những mặt hạn chế. Vậy kính mong thầy cô giáo cho nhận xét, đóng góp ý kiến cho đề tài của tôi được tốt hơn.

Mục lục
Trang
Lời giới thiệu 1
I/ Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp 2
1. Những nội dung chủ yếu của CNH - HĐH nông nghiệp 2
2. Tính tất yếu khách quan phải thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp 3
II/ Thực trạng của quá trình CNH - HĐH nông nghiệp Việt Nam hiện nay 6
1. Thực trạng về cơ giới hoá 6
2. Thực trạng về thủy lợi hoá 8
3. Thực trạng về hoá học hoá 9
4. Về sinh học hoá nông nghiệp 10
5. Thực trạng về cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta hiện nay 11
6. Thực trạng các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp 13
7. Sự phát triển của công nghiệp chế nông sản của nước ta 15
8. Những thuận lợi của quá trình CNH - HĐH nông nghiệp ở nước ta 16
9. Những khó khăn và thách thức trong quá trình CNH - HĐH nông nghiệp nước ta 17
III/ Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình CNH - HĐH 18
1. Định hướng và mục tiêu 18
2. Nhiệm vụ và giải pháp 20
Kết luận 24
Tài liệu tham khảo 26

Link:http://www.mediafire.com/?pg160yc4v2tnv6p
Mã tài liệu: HF465
>>>>>>>>xem Giá tài liệu + Hướng dẫn lấy Password để download tài liệu<<<<<<<<<

Nếu gặp sự cố khi download, xin vui lòng liên hệ nghiepbtcoltech@gmail.com hoặc nick yahoo: refresh525
Tra cuu password download tai day: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Find password here: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Tra cuu password download tai day: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Find password here: http://downloadtailieu.net/danhsach.php