Lời mở đầu:
Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm.
Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch rõ những vấn đề phát sinh trong đó thể hiện ở những vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát....tuy nhiên, đề tài này chỉ đi vào nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.
Sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996, các nguyên nhân làm tăng hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong từng giai đoạn kể trên: Số người tăng thêm trong lực lượng lao động hàng năm và số người được giải quyết việc làm hàng năm. Các chính sách giải quyết việc làm của nhà nước ta từ năm 1986 đến nay “đặc điểm của thời kỳ đưa ra chính sách đó, mục tiêu của chính sách, kết quả đạt được, những vấn đề chưa đạt được”. Tình hình việc làm của người lao động Việt nam hiện nay, phương hướng giải quyết việc làm của Nhà nước, phương hướng giải quyết việc làm của Nhà nước trong thời gian tới.
Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra nhận thức đúng đắn và sự vận dụng có hiệu quả những vần đề nêu trên. Từ đó có thể nêu lên được cơ sở lý luận để xây dựng mà hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Việc nhận thức và vận dụng đúng đắn vấn đề này giúp ta giải quyết được những thực trạng này được là sự giảm sút to lớn về mặt sản lượng và đôi khi còn kéo theo nạn lạm phát cao. Đồng thời nó còn giải quyết được nhiều vấn đề xã hội. Bởi vì thất nghiệp tăng số người không có công ăn việc làm nhiều hơn gắn liền với sự gia tăng các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, trộm cắp...làm xói mòn nếp sống lành mạnh, có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống, gây tốn thương về mặt tâm lý và niềm tin của nhiều người.
Trong đề tài nghiên cứu này, em xin trình bầy một số quan điểm của bản thân vấn đề thất nghiệp và việc làm của Việt Nam. Tuy nhiên thời gian hạn hẹp và trình độ của một sinh viên có hạn, bài tiểu luận này chỉ xin dùng lại ở việc tổng kết những gì đã được học ở trường, các ý kiến và số liệu kèm theo về vấn đề nói trên đã được một số nhà nguyên cứu đi sâu vào tìm hiểu và được đăng tải trên báo hoặc tạp chí. Vì vậy, tiểu luận được kết cấu gồm:
1. Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp.
1.1 . Một vài khái niệm về thất nghiệp.
1.2 . Tỷ lệ thất nghiệp
1.3 . Tác động thất nghiệp và việc làm.
2. Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp.
2.1. Thực trạng thất nghiệp ở Việt nam.
2.2. Nguyên nhân thất nghiệp ở Việt nam.
2.3. Giải pháp và tạo công ăn việc làm.
Kết luận

Kết luận
Lĩnh vực lao động - việc làm những năm qua cú nhiều đổi mới và thu hỳt được những kết quả bước đầu đỏng khớch lệ.
Trước hết. Nhận thức về việc làm, hiểu biết về việc làm và cỏch giải quyết việc làm cũng như tõm lý về việc làm của người lao động, của xó hội đó được thay đổi tớch cực. Tạo và giải quyết việc làm cho lao động xó hội khụng chỉ là trỏch nhiệm của Nhà nước mà là trỏch nhiệm của cỏc cấp, cỏc ngành, cỏc tổ chức, cỏc gia đỡnh bản thõn người lao động và của toàn xó hội. Quan điểm nhõn dõn tự tạo ra việc làm là chớnh. Nhà nước tạo ra mụi trường kinh tế, phỏp luật thuận lợi và hỗ trợ một phần nguồn lực đờ nhõn dõn tự tạo việc làm đó thấm nhuần trong cuộc sống và trở thành nội lực thỳc đẩy sự nghiệp tạo và giải quyết việc làm. Những năm qua. Đảng và Nhà nước đó đề ra một loại chớnh sỏch chương trỡnh phỏt triển kinh tế xó hội. Trong đú cú nhiều chớnh sỏch, chương trỡnh tỏc động trực tiếp đến việc tạo và giải quyết việc làm cho lao động xó hội như: Nghị quyết Vi của trung ương Đảng về chuyển dịch cơ cấu nụng nghiệp nụng thụn, lập quỹ quốc gia về giải quyết việc làm, chương trỡnh 327 phủ xanh đồi trống - đồi trọc, chương trỡnh 773 khai thỏc mặt nước trồng, bói bồi. Chớnh sỏch giao đất, khoỏn rừng cho nụng dõn ổn định; chớnh sỏch tớn dụng với nụng nghiệp nụng thụn, phõn bố lại lao động dõn cư...
Phương hướng quan trọng nhất để giải quyết việc làm thời kỳ này, bỏo cỏo của ban chấp hành Trung ương tại Đại hội VIII của Đảng đó chỉ rừ “Nhà nước cựng toàn dõn ra sức đầu tư phỏt triển, thực hiện tốt kế hoạch và cỏc chương trỡnh kinh tế - xó hội. Khuyến khớch mọi thành phần kinh tế, mọi cụng dõn, mọi nhà đầu tư mở mang ngành nghề, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Mọi cụng dõn đều được tự do ngành nghề, thuờ mướn nhõn cụng theo phỏp luật. Phỏt triển dịch vụ việc làm. Tiếp tục phõn bố lại dõn cư và lao động trờn địa bàn cả nước, tăng dõn cư trờn cỏc địa bàn cú tớnh chất chiến lược và kinh tế, an ninh quốc phũng. Mở rộng kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Giảm đỏng kể tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nụng thụn.
Đất nước ta đang trụng chờ vao thế hệ trẻ, đặc biệt là cỏn bộ quản lý kinh tế trong tương lai, là một sinh viờn khoa kinh tế tụi nhận thức được điều này. Phải luụn trau rồi kiến thức, tận dụng thời gian và nõng cao năng lực để theo kịp với sự tiến triển của nền kinh tế đất nước đang trong thời kỳ đổi mới, một thế giới mới, thế giới của sự văn minh, giàu cú và cụng bằng

Link:http://www.mediafire.com/?9h6i6yncmic8k0b
Mã tài liệu: HF347
>>>>>>>>xem Giá tài liệu + Hướng dẫn lấy Password để download tài liệu<<<<<<<<<

Nếu gặp sự cố khi download, xin vui lòng liên hệ nghiepbtcoltech@gmail.com hoặc nick yahoo: refresh525
Tra cuu password download tai day: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Find password here: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Tra cuu password download tai day: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Find password here: http://downloadtailieu.net/danhsach.php